Month: November 2022

Điều Kiện Để Chủ Đầu Tư Được Ký Hợp Đồng Mua Bán Nhà ở Hình Thành Trong Tương Lai

Để nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện đưa vào kinh doanh, văn bản của Sở Xây dựng thông báo nhà ở đủ điều kiện bán, cho thuê mua (nếu có) là điều kiên tiên quyết. Đây là sự kiện phải xảy ra trước tiên (“Sự kiện 1”).
Việc Ngân hàng cấp bảo lãnh cho CĐT là sự kiện diễn ra sau Sự kiện 1 (“Sự kiện 2”).
Xét về logic, Sự kiện 2 không là điều kiện bắt buộc để Sự kiện 1 xảy ra; nhưng Sự kiện 1 sẽ là điều kiện đủ để Sự kiện 2 diễn ra.

Continue Reading
Go To Top