About

Welcome to the Vietnam Law Mentor (VLM)!

VLM là nơi kiến thức, chuyên môn, kỹ năng, kinh nghiệm, lời khuyên và cơ hội được truyền đạt và chia sẻ một cách cởi mở cho mọi người, đặc biệt là các sinh viên luật, những bạn hành nghề luật chưa nhiều kinh nghiệm (Mentee). Để hiện thực hóa mục đích này, VLM kết nối các Mentors là những người tận dụng những “tài sản vô hình”, sự tận tâm và sự kiên định của họ để (i) chia sẻ các chủ đề về pháp luật Việt Nam và cuộc sống; và (ii) thực hiện các chương trình huấn luyện được thiết kế cho Mentee. VLM cũng là nơi truyền cảm hứng và mở rộng các hoạt động thiện nguyện trong cộng đồng.

VLM is a special project where knowledge, expertise, skills, experience, advice and opportunities have nowhere to hide, but are conveyed and shared to everyone, especially for law students, legal practitioners with less experience (Mentee). To make it happen, VLM connects Mentors who leverage their “intangible assets”, devotion, and determination to (i) share topics of the Vietnam laws and life; and (ii) implement mentoring programs tailored to Mentee. VLM also would like to inspire and spread charity in community.

VLM là dự án được thai nghén, nuôi dưỡng và phát triển từ năm 2017 bởi LS. Trần Viết Quân (Danny), người hiện là thành viên Đoàn Luật sư Tp. Hồ Chí Minh và là một Cộng sự thuộc Viện Trọng tài Quốc tế (London) (ACIArb). LS. Trần Viết Quân đã bắt đầu công việc pháp lý từ năm 2012 tại VP Law, sau đó phát triển chuyên môn về doanh nghiệp, mua bán & sáp nhập, đầu tư nước ngoài và giải quyết tranh chấp tại Tín & Tâm Law Firm và LNT & Partners. Ngoài môi trường các hãng luật, LS. Trần Viết Quân từng là Legal Manager tại một tập đoàn bán lẻ nước ngoài. Hiện tại, bên cạnh việc điều hành, giảng dạy tại Trường Doanh nhân BizLight, LS. Trần Viết Quân là Luật sư Điều hành của Công ty Luật VLM Law Firm.

VLM is the project that was conceived, cherished and developed from 2017 by Mr. Tran Viet Quan (Danny), a lawyer licensed in Vietnam (Ho Chi Minh Bar Association) and an Associate of the Chartered Institute of Arbitrators (London) (ACIArb). Mr. Tran Viet Quan has commenced legal career path from 2012 at VP Law, then has specialized in Corporate, M&A, Foreign Investment and Dispute Resolution at Tin & Tam Law Firm and LNT & Partners. Moreover, Mr. Tran Viet Quan has been a Legal Manager at a foreign retail group. Currently, besides teaching at the BizLight Business School, Mr. Tran Viet Quan is Managing Partner at VLM Law Firm.

Go To Top