Mentors

1. Mr. Trần Viết Quân

LS. Quân hiện là thành viên Đoàn Luật sư Tp. Hồ Chí Minh và là Cộng sự thuộc Viện Trọng tài Quốc tế (London) (ACIArb). LS. Quân đã bắt đầu công việc pháp lý từ năm 2012 tại VP Law, sau đó phát triển chuyên môn về doanh nghiệp, mua bán & sáp nhập, đầu tư nước ngoài và giải quyết tranh chấp tại LNT & Partners và Tín & Tâm Law Firm. Hiện tại, bên cạnh việc giảng dạy tại Trường Doanh nhân BizLight, LS. Quân là Legal Manager tại một tập đoàn bán lẻ nước ngoài.

Mr. Quan is the lawyer licensed in Vietnam (Ho Chi Minh Bar Association) and the Associate of the Chartered Institute of Arbitrators (London) (ACIArb). Mr. Quan has commenced legal career path from 2012 at VP Law, then has specialized in Corporate, M&A, Foreign Investment and Dispute Resolution at LNT & Partners and Tin & Tam Law Firm. Currently, besides teaching at the BizLight Business School, Mr. Quan is a Legal Manager at a foreign retail group.

2. Mr. Trần Thanh Tùng

ThS. LS. Tùng là một Senior Mentor, đảm nhiệm vai trò cố vấn cho các Mentors để xây dựng và thực hiện tốt các Mentoring Programs. Ls. Tùng đã tích lũy gần 16 năm kinh nghiệm trong vai trò luật sư chuyên nghiệp. Ông hiện là Luật sư Thành viên của Công ty Luật Global Vietnam Lawyers, Cộng sự thuộc Viện Trọng tài Quốc tế (London), Trọng tài Thương mại và Hòa giải viên – Trung tâm Trọng tài HTA và là giảng viên tại Học viện Tư pháp. Bên cạnh chuyên môn pháp lý chuyên sâu về tái cấu trúc doanh nghiệp, sáp nhập & mua bán doanh nghiệp và bất động sản, LS. Tùng còn hiểu biết sâu sắc về tài chính và ngân hàng thông qua quá trình học Cử nhân Tài chính và Ngân hàng. Ông đã đạt được nhiều giải thưởng nghề nghiệp do Tạp chí Asialaw bình chọn như Luật sư hàng đầu về Mua bán Sáp nhập và Doanh nghiệp năm 2017 – 2018, Luật sư hàng đầu tại Việt Nam về Tái cơ cấu và Phá sản doanh nghiệp năm 2016.

Mr. Tung is a Senior Mentor who counsels Mentors to tailor and implement Mentoring Programs. He has now has gained nearly 16 years of experience as a practicing legal professional. He is the Partner of Global Vietnam Lawyers, Associate of the Chartered Institute of Arbitrators (London), HTA Commercial Arbitrator/Accredited Mediator, and also the lecturer at the Judicial Academy. He had not only in-depth legal expertise in corporate restructuring, merger & acquisition, and real estate but also a deep knowledge of banking and finance through his Bachelor of Banking and Finance. He has won many awards of Asialaw as the leading Lawyer in the key practice of Corporate/M&A in 2017 – 2018, the leading Lawyer in Vietnam in the practice of corporate restructuring & bankruptcy in 2016.

3. Mr. Lê Trọng Thêm

Mr. Thêm có hơn 11 năm kinh nghiệm tư vấn các vấn đề về pháp lý lao động, doanh nghiệp, đầu tư, quản trị và kiểm soát nội bộ. Trước khi làm Luật sư Điều hành Công ty Luật TNHH LTT & Các Cộng sự, Mr. Thêm từng làm luật sư cho 2 hãng luật lớn (InvestConsult Group và Phuoc & Partners) và gần 5 năm làm luật sư nội bộ. Trong suốt quá trình làm việc, Mr. Thêm đã tham gia nhiều chương trình đào tạo nghiệp vụ khác nhau như khóa học Trọng tài quốc tế CIArb, sở hữu trí tuệ (WIPO & NOIP), kiểm soát nội bộ (FMIT Institue), đầu tư tài chính CFA (FTMS & AFTC), Hòa giải viên (CEDR)…

Mr. Them has over 11 years of experience in employment, corporate, investment, internal control and audit. Before being a Managing Partner of LTT & Lawyers Law Firm, Mr. Them has ever worked for two big law firms (InvestConsult Group and Phuoc & Partners) and nearly 5 working years as an in-house lawyer. During his career, he also acquired other in-depth knowledge via various major professional courses, such as the course on international arbitration at CIArb, intellectual property (WIPO & NOIP), internal audit (FMIT Institute), CFA financial investment (FTMS & AFTC) and Mediator (CEDR)…

4. Ms. Nguyễn Thị Vinh

Ms. Vinh hiện là thành viên Đoàn Luật sư Tp. Hồ Chí Minh và là Associate tại một trong những hãng luật nước ngoài nổi tiếng tại Việt Nam. Trước đó, trong quá trình hơn 7 năm hành nghề, LS. Vinh đã phát triển sự nghiệp tại nhiều hãng luật lớn khác nhau như Logos Attorney at Law, VILAF. Lĩnh vực hành nghề của LS. Vinh có thể kể đến như Mua bán & Sáp nhập, Doanh nghiệp, Bất động sản.

Ms. Vinh is the lawyer licensed in Vietnam (Ho Chi Minh Bar Association) and the Associate of a leading foreign law firm in Vietnam. Before, over 7 years of legal practice, Ms. Vinh has worked for many leading law firms, such as Logos Attorney at Law, VILAF. Her practice areas include M&A, Corporate, and Real Estate.

5. Mr. Trần Minh Tuấn

Mr. Tuấn là Luật sư của Công ty luật Lexcomm Vietnam, đã có kinh nghiệm hơn 7 năm hành nghề trong đó có 4 năm tại một công ty luật nước ngoài hàng đầu tại Việt Nam. Lĩnh vực hành nghề luật sư của Mr. Tuấn là tư vấn về doanh nghiệp và thương mại, trong đó tập trung vào các mảng chủ yếu sáp nhập và mua lại doanh nghiệp (M&A), đầu tư nước ngoài, tranh tụng, sở hữu trí tuệ và lao động.

Mr. Tuan is the Associate of Lexcomm Vietnam LLC, who has over 7 years of legal practice, including 4 years with a leading foreign law firm in Vietnam. Tuan’s areas of expertise include all aspects of corporate and commercial advisory practice, focusing primarily on mergers and acquisitions (M&A), foreign investment, litigation, intellectual property (IP), and employment sectors.

6. Mai Thanh Phương

Ms. Phương hiện là thành viên Đoàn Luật sư Tp. Hồ Chí Minh với hơn 7 năm hành nghề tại LNT&Partners và tại một trong những hãng luật nước ngoài hàng đầu tại Việt Nam. Lĩnh vực hành nghề của LS. Phương tập trung vào Doanh nghiệp, Thương mại và Mua bán & Sáp nhập.

Ms. Phuong is the lawyer licensed in Vietnam (Ho Chi Minh Bar Association), having over 7 years of legal practice at LNT&Partners and a leading foreign law firm in Vietnam. Her practice areas specialize in Corporate, Commerce and M&A.

7. Võ Hồng Hạnh

Ms. Hạnh đã làm việc tại nhiều hãng luật trong nước và quốc tế danh tiếng, như Aliat Legal (Cộng sự), Asia Counsel (Luật sư) và Indochina Legal (Luật sư). Trong 7 năm hành nghề luật, Ms. Hạnh chuyên sâu và gặt hái nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, doanh nghiệp và giải quyết tranh chấp lao động thông qua việc cung cấp dịch vụ cho các công ty đa quốc gia về điện ảnh, thương mại, logistics, FMCG, F&B và sản xuất.

Ms. Hanh has worked for many notable local and international law firms in Vietnam, such as Aliat Legal (as Associate), Asia Counsel (as Lawyer) and Indochina Legal (as Lawyer). During 7 years in the legal industry, she has focused and gained experience in fields of investment, corporate and labor dispute settlement by providing services to multinational companies in the industries of cinematography, trading, logistics, FMCG, F&B, and manufacturing.

Go To Top